Axfast

Axfast årsrapport 2020: Materialism

Medium alf go%cc%88ransson


Tålamodet att locka
fram det latenta

År 2020 har varit ett händelserikt år för Axfast. I augusti lämnade VD Erik Lindvall efter 16 framgångsrika år.

Samtidigt kunde vi glädjas åt att hälsa Johan Berfenstam välkommen som ny VD. Johan har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och har på ett förträffligt sätt kommit in i bolaget på kort tid. Han har tillsammans med Axfast-teamet vidareutvecklat vår strategiska inriktning samt hanterat affärsmöjligheter och risker på ett föredömligt sätt.

Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till Hans Dalborg som under året lämnade styrelsen efter ett decennium.

Trots pandemins svårigheter har värdet på vårt fastighetsbestånd ökat till SEK 15,4 mdr (14,8) under 2020 och detta med en fortsatt låg skuldsättning. I en fastighetsmarknad med höga hyror och låga avkastningskrav och därmed höga fastighetsvärden, så har vårt fokus under 2020 varit att investera i vårt befintliga bestånd genom att omvandla och utveckla bra fastigheter i bästa lägen. Detta kommer att fortsätta under 2021 med betydande investeringar - lönsamma och hållbara - i centrala Stockholm.

”Nu fortsätter vi vårt miljö- och hållbarhetsarbete.
Och då med primärt fokus på ’här och nu’,
d v s konkreta åtgärder och kloka materialval
som minskar vår klimatpåverkan.”

Samtidigt kommer vi aktivt leta nya affärsmöjligheter. Många ”gamla” trender har under pandemin snabbspolats framåt. Kontoret som mötesplats, ökad digitalisering och arbete hemifrån eller från satellitkontor, växande andel e-handel, stärkt hållbarhetsfokus och flera andra trender. Stora organisationer och människor har också visat sig vara mer snabbfotade och anpassningsbara än de flesta trodde vara möjligt på mycket kort tid. Detta talar för en omvandling och nya möjligheter i fastighetsmarknaden.

Axfast-teamet är dokumenterat skickligt på att se latenta utvecklingsmöjligheter i fastigheter och sedan ta vara på dessa. Samtidigt skräms många investerare och utvecklare av utdragna planprocesser och osäkerhet avseende tidsperspektivet. Vi har tålamodet, kunskapen och långsiktigheten att arbeta fram den latenta potentialen och under tiden förvalta klokt med rimligt kassaflöde. Mod, blick och passion.

Avslutningsvis fortsätter vi vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Och då med primärt fokus på ”här och nu”, d v s konkreta åtgärder och kloka materialval som minskar vår klimatpåverkan. Alla fastigheter som inte är projektfastigheter kommer att vara miljöcertifierade innan året är slut och vi har flera lönsamma investeringar för slutliga godkännanden som omedelbart minskar klimatpåverkan. Dessutom fortsätter vår honungsproduktion från takåsarna i centrala Stockholm.

Jag vill framföra styrelsens tack till våra engagerade medarbetare och till alla våra hyrestagare.

Alf Göransson
Ordförande Axfast AB