Axfast

Axfast årsrapport 2021: Läge, läge, läge

Medium alf go%cc%88ransson

Rätt läge
i ett osäkert läge


Under 2021 har stora delar av näringslivet drabbats av en osannolik cocktail av svåra utmaningar. Några av ingredienserna har varit råvaru- eller komponentbrist och därmed ökade materialkostnader, globala logistikproblem med ökade transportkostnader, produktionsstopp, hög sjukfrånvaro på grund av ännu ett pandemiår, kraftigt ökade energikostnader, tilltagande löneinflation och ökad personalomsättning. Därtill har påbörjade trender snabbspolats framåt under pandemin, exempelvis snabbt växande e-handel, skärpta krav på snabb klimatomställning, arbete hemifrån och kontoret som mötesplats.

Vi kan konstatera att vi lever i en osäker, snabbrörlig och svårbedömd värld. En farhåga är att vi riskerar en ”avglobalisering” och därmed fortsatt ökat inflationstryck i många led, även om tillgångsinflationen redan under lång tid väsentligen överstigit konsumentprisindex. Huruvida detta leder till ökande avkastningskrav i fastighetssektorn återstår att se.

Något vaccin för alla tänkbara scenarier finns inte, men vår ordination ligger fast: låg skuldsättning, god lönsamhet, nöjda hyresgäster, starkt ledarskap, hållbara och attraktiva miljöer i väl underhållna fastigheter samt en rejäl dos kompetens. Och givetvis bra lägen, nu och i många år framöver.

Under 2021 har Axfast uppnått högre totalavkastning än de flesta jämförbara fastighetsbolag. Vi har också ökat värdet på vårt fastighetsbestånd till SEK 18,9 mdr med fortsatt låg skuldsättning.

Axfast-teamet har än en gång visat att de är dokumenterat skickliga på att se latenta utvecklingsmöjligheter i fastigheter, att genom tålamod, kunskap och långsiktighet arbeta fram denna potential och dessutom förvalta klokt med rimligt kassaflöde under tiden.

Vi har modet, blicken och passionen, och vi fortsätter att aktivt leta nya affärsmöjligheter. I rätt lägen och på vårt sätt.

Avslutningsvis vill jag framföra styrelsens tack till våra engagerade medarbetare och till alla våra hyrestagare.

Alf Göransson, ordförande AxfastAB