Axfast

Axfast årsrapport 2021: Läge, läge, läge

Medium axfast 75 final smallxz


För Axfast har läget alltid spelat en central roll. Men finns det absoluta lägen som alltid håller över tid, eller är det ett föränderligt värde? I den här rapporten vill vi fortsätta att betona vikten av fastigheters läge men samtidigt öppna för en ödmjuk syn på begreppet. Vi kan inte sitta nöjda med en gammal gulnad karta, utan måste hela tiden vara beredda att rita om den efter verkligheten. Ny teknik kan ändra förutsättningar, som när tåget kom. Ekonomiska

förutsättningar kan förändras och politiska beslut påverka vår verklighet. Mer aktuella än någonsin är de klimatförändringar vi själva under lång tid har bidragit till. En investering i dag kräver därför en förståelse för hur klimateffekter förändrar platserna där vi verkar. Här är vår bransch delvis på efterkälken jämfört med våra hyresgäster. De företag som är verksamma över hela klotet har i många år kalkylerat risk för till exempel översvämningar vid etableringar av fabriker och kontor. Det som är viktigt för våra hyresgäster kommer alltid att bli påtagligt viktigt för oss som fastighetsägare, vilket 2021 års globala extremväder underströk.

Årets rapport försöker ge fler infallsvinklar på vad som bestämmer ett läges strategiska vikt och vilka yttre faktorer som kan förändra det, till det bättre och till det sämre. Vi har ingen illusion om att presentera alla variabler som bestämmer bästa läge, men vi hoppas bjuda på både underhållande läsning och en påminnelse om att kartritarna knappast blir arbetslösa framöver.

Förutom att alltid försöka välja uthålligt bästa läge arbetar Axfast aktivt med att förbättra de platser där vi finns. Som att skapa möjlighet för bra flöden, att fylla husen med hyresgäster som bidrar till varandra och omgivningen samt att skapa hållbara och attraktiva miljöer med väl underhållna fastigheter och konst som väcker nyfikenhet.

Kvarteret Boken på Kungsgatan är ett bra exempel på ett hus som har fått nytt liv. Vid årsskiftet färdigställdes projektet och den sista hyresgästen flyttade in. Nu kraftsamlar vi återigen vid Gustav Adolfs Torg där en fantastisk byggnad från förra sekelskiftet genomgår en omfattande men varsam renovering. Det är ett läge vi tänker berätta mer om i nästa årsrapport.

Vi har dock inte bara grävt där vi står utan också lyft blicken, närmare bestämt mot Kungsholmen och mer precist Västerbroplan. I somras förvärvade vi kvarteret Lysbomben, ett vackert femtiotalskvarter i ett läge som vi ser stor utvecklingspotential i.

Förutsättningarna för 2021 var, som vi vågade oss på att gissa i förra årets rapport, mycket goda i fastighetsbranschen. Vi har haft en stark efterfrågan på kontor och kan summera en nettouthyrning om drygt 60 mkr. Hyrorna har fortsatt i en positiv riktning för Stockholms bästa lägen och avkastningskraven har fortsatt nedåt. Tillsammans med lyckade projekt, uthyrningar, omförhandlingar och förvärv har det bidragit till att värdet av vårt bestånd nu uppgår till 18,9 mdkr. Vi är alltså en bit på väg mot vårt mål om 30 mdkr år 2030. En mer detaljerad beskrivning av vårt 2021 hittar du längre bak i rapporten.

”Årets rapport försöker ge fler infallsvinklar på vad som bestämmer ett läges strategiska vikt och vilka yttre faktorer som kan förändra det.”

Jag vill också passa på att tacka både anställda och styrelse för att ni alla bidragit med stor flexibilitet så att vi har kunnat bedriva verksamheten som vanligt, trots ovanliga omständigheter. Vårt motto om att vara ”tillräckligt stora för att kunna göra de intressanta affärerna och tillräckligt små för att inte tappa i effektivitet och kreativitet” har visat sig extra värdefullt i under året.

Framåt ligger stort fokus på att fortsätta hyra ut och omförhandla kontrakt, att färdigställa projektet på Gustav Adolfs Torg, men även att hitta nya investeringar i bästa läge.

Nu hoppas jag du är sugen på att läsa resten av rapporten. Tyvärr måste jag göra dig besviken om du söker formeln för att välja lägen som står sig för alltid. Dock finns exempel som varit rätt i tvåtusen år hittills. Läs om kejsar Tiberius och hans palats på toppen av Capri på sidan 26.

En plats med bästa läge då som nu – och kanske för alltid?

Trevlig läsning!

Johan Berfenstam, VD Axfast