Axfast

Axfast årsrapport 2021: Läge, läge, läge

Året i korthet

Marknadsvärde 18,9 miljarder (15,4) Totalavkastning 14,4% (5,3) Hyresintäkter 572 Mkr (564) nettouthyrning 61 Mkr (3) Projektinvesteringar 355 Mkr (222) Fastighetsförsäljningar 0 Mkr (0) Fastighetsförvärv 1133 Mkr (0) Belåningsgrad 21% (18) Uthyrningsgrad 97% (94) Uthyrbar yta 191 600 kvm (175 500)

Marknadsvärde

FÖRDELNING MARKNADSVÄRDE/SEGMENT
UTVECKLING MARKNADSVÄRDE
Graph 2 dc826516246b09ea2de7d739eae40e5948fd2134d862eabbccc35d09c20d793f

Förvaltningsberättelse

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Koncernen Axfast är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Bolaget investerar i kontors-, handels-, hotell- och logistikfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Fastighetsportföljen är idag koncentrerad till Stockholm, marknaden med starkast ekonomisk tillväxt i Sverige. Koncernen har ett starkt fokus på fastighetsutveckling, med en ständig process att utveckla bolagets fastighetsbestånd. Samtliga fastigheter ägs via dotterbolag. Förvaltningen sker i Axfast AB där all personal är anställd.

Viktiga händelser Ombyggnadsprojektet av fastigheten Boken 6 på Kungsgatan har slutförts under året och kontors-hyresgästerna Grant Thornton och Boston Consulting Group har flyttat in på drygt 7 000 kvm, vilket innebär att projektet nu är fullt uthyrt. Under sommaren tecknades avtal med Areim och Black-stone om förvärv av fastigheten Lysbomben 5 på Kungsholmen. Fastigheten som omfattar 16 000 kvm och är fullt uthyrd till Socialstyrelsen tillträddes den 29 juni. Några försäljningar har inte genomförts under året.Per 2021-12-31 äger Axfast AB 20 fastigheter via dotterbolag. Marknadsvärdet på fastigheterna har bedömts till 18 864 Mkr (15 433). Fastigheterna har värderats externt av CBRE eller Cushman & Wakefield och värdeförändring under året uppgår till 12,0 procent (2,8). En positiv värdeförändring syns inom samtliga segment men med starkast uppgång inom kontorssegmentet.

Koncernens och moderbolagets nettoomsättning, resultat och balansomslutning i Mkr

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 572 564 594 595 562
Driftnetto 387 374 402 429 415
Resultat efter finansiella poster 17 75 208 626 347
Balansomslutning 8 135 6 949 6 885 7 525 6 504
Eget kapital 3 738 3 748 3 687 3 428 2 827
Marknadsvärde 18 864 15 433 14 794 14 189 12 430
Överskottsgrad 68% 66% 68% 72% 74%
Belåningsgrad 21% 18% 19% 25% 26%
Justerad soliditet 74% 77% 76% 70% 68%

Resultat Hyresintäkterna uppgick under 2021 till 572 Mkr (564). I ett mellan åren jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 3 procent, från 563 Mkr 2020 till 547 Mkr 2021, som en följd av tomställda projektfastigheter. Uthyrningsgraden i beståndet uppgår vid årets slut till 96,6 procent (93,9).

Axfast redovisar ett driftnetto på 387 Mkr (374), vilket motsvarar en driftnettoökning med 3,5 procent jämfört med 2020. Det ökade driftnettot förklaras av förvärvet av fastigheten Lysbomben 5 som genomfördes under sommaren 2021. För ett mellan åren jämförbart bestånd minskar driftnettot med 2 procent, från 374 Mkr 2020 till 368 Mkr 2021 och bolaget redovisar en överskottsgrad på 68 procent (66). Rörelseresultatet uppgår till 90 Mkr (134). Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 17 Mkr (75).

Investeringar Kontorsfastigheten Lysbomben 5 på Kungsholmen förvärvades under året av Areim och Blackstone. Fastigheten omfattar totalt 16 000 kvm och är fullt uthyrd. Koncernens investeringar i befintliga fastigheter i form av ombyggnad uppgick till 355 Mkr (222).

Finansiell ställning Årets kassaflöde uppgick till –20 Mkr (71). Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 232 Mkr (253). Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till 3 987 Mkr (2 814). Det synliga egna kapitalet i koncernen per den 31 december 2021 uppgick till 3 738 Mkr (3 738). Bolagets justerade soliditet uppgick till 74 procent (77).

Moderföretaget Moderföretagets verksamhet omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av koncernens fastigheter. Redovisad nettoomsättning utgjorde 35 Mkr (33). Moderbolaget finansieras genom förvaltningsarvoden från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –9 Mkr (2). Moderföretagets egna kapital per 31 december 2021 uppgick till 3 907 Mkr (3 893). Antalet anställda vid årets slut var 12 (12).

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Koncernen Axfast koncernens fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, en region med stark ekonomisk tillväxt. Det långsiktiga målet är en balanserad fastighetsportfölj inom segmenten kontor, handel, hotell och logistik.

Risker Axfasts risker kan i huvudsak delas upp i två kategorier, affärsmässiga och finansiella risker.

De affärsmässiga riskerna är en naturlig del av bolagets verksamhet och utgörs av risker för förlorade hyresintäkter, ökade vakanser samt värdeförändringar i fastighetsbeståndet. För att reducera affärsrisken har bolaget valt att koncentrera fastighetsbeståndet till Stockholm, en region med stark ekonomisk tillväxt. Fastigheterna ligger i utvalda lägen, med en stabil och differentierad hyresgäststruktur och en väl fördelad förfallostruktur avseende hyresstocken. En förändring av hyresintäkterna med 1 procent per 1 januari skulle påverka 2022 års resultat före skatt med 7 Mkr.

Finansiella risker är de risker som bolaget är exponerat mot genom skuldportföljen. Bolaget strävar efter en låg finansiell risk och belåningen är i jämförelse med branschen i övrigt låg. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 45 procent (54) och den justerade soliditeten (där hänsyn tagits till övervärdena på fastigheterna) uppgår till 74 procent (77). Räntekostnaderna utgör en av de större kostnadsposterna för Axfast och förutsättningarna på räntemarknaden kan förändras snabbt. Vid hantering av ränterisken tas alltid hänsyn till hur känslig bolagets balans- och resultaträkning är för ränteförändringar. Finansieringen läggs i första hand upp med kort bindningstid och ränterisken hanteras sedan med hjälp av derivat. Bolagets genomsnittliga räntebindningstid uppgick vid årsskiftet till 2,2 år (3,2).

Bolagets derivat marknadsvärderas vid varje årsskifte och verkligt värde uppgår vid årets slut till -83 Mkr (-156).

Bolagets fastigheter redovisas till anskaffningsvärde i balans-räkningen. Axfast marknadsvärderar med hjälp av CBRE och Cushman & Wakefield sitt fastighetsbestånd två gånger per år för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. Nedskrivning görs om marknadsvärdet till väsentlig del understiger redovisat värde.

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet påverkas i hög grad av hur Axfast lyckas utveckla och förädla fastighetsbeståndet samt kund- och avtalsstrukturen. Fastighetsvärdenas utveckling påverkas av förändringar i ränteläget, den allmänna konjunktur-utvecklingen, förväntningar på hyrestillväxt, den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, möjligheten till lånefinansiering samt avkastningskravens utveckling. Vid årets utgång uppgick fastigheternas redovisade värde till 7 810 Mkr och fastigheterna marknadsvärderades till 18 864 Mkr.

Hållbarhet För Axfast är det av stor vikt att kunna erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. Vi vill skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring. För att uppnå det genomför bolaget ett arbete med att miljö-inventera samtliga fastigheter, med målsättningen att hela fastighetsportföljen ska vara miljöcertifierad enligt Breeam In Use vid utgången av första kvartalet 2022. Vid utgången av 2021 är 65 procent av bolagets fastigheter miljöcertifierade.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie-kapital Övrigt till-skjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Koncernen
Eget Kapital 2020-12-31 4,000 800 3,679,245 54,435 3,738,480
Disposition av föregående års resultat 54,435 -54,435
Eget kapitaldel av obeskattade reserver
Disposition enl årsstämmobeslut
• Utdelning -4,000 -4,000
Årets resultat 3,501 3,501
Vid årets slut 4,000 800 3,729,680 3,501 3,737,981
Aktie-kapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Moderföretaget
Eget Kapital vid årets början 4,000 800 3,870,581 17,533 3,892,914
Disposition av föregående års resultat 17,533 -17,533
Disposition enl årsstämmobeslut
• Utdelning -4,000 -4,000
Årets resultat 18,132 18,132
Vid årets slut 4,000 800 3,884,114 18,132 3,907,046

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen föreslår att kr 3 902 247 170 disponeras enligt följande.


Utdelning, 40 000 aktier à 100 kr per aktie 4 000 000
Balanseras i ny räkning 3,898,247,170
Summa 3,902,247,170

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med regler i ABL 17 kap 3§. Utdelning bedöms inte hindra bolaget eller koncernföretagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt, inte heller från att göra erforderliga investeringar.

Vad beträffar koncernens och företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

KONCERNEN MODERBOLAGET
Belopp i tkr 2021-01-01
– 2021-12-31
2020-01-01
– 2020-12-31
2021-01-01
– 2021-12-31
2020-01-01
– 2020-12-31
Hyresintäkter 571,947 563,435 - -
Övriga intäkter 531 505 - -
Nettoomsättning - - 34,662 32,840
Rörelsens kostnader
Driftskostnader -54,525 -46,395 - -
Underhållskostnader -16,010 -25,638 - -
Tomträttsavgäld -22,691 -24,518 - -
Fastighetsskatt -56,563 -59,398 - -
Fastighetsadministration -36,052 -33,593 - -
Övriga externa kostnader - - -18,638 -16,370
Personalkostnader - - -46,540 -32,682
Driftnetto 386,637 374,398 -30,516 -16,212
Avskrivningar och utrangeringar av materiella anläggningstillgångar -265,872 -223,553 -136 -132
Resultat efter avskrivningar 120,765 150,845 -30,652 -16,344
Centrala administrationskostnader -30,516 -16,213 - -
Resultat vid försäljning av fastigheter -93 -167 - -
Rörelseresultat 90,156 134,465 -30,652 -16,344
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag - - -790 -2,127
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 64 83,286 68,975
Räntekostnader och liknande resultatposter -72,731 -59,987 -61,240 -48,371
Resultat efter finansiella poster 17,432 74,542 -9,396 2,133
Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond - - 5220 13,303
Koncernbidrag erhållna - - 189,214 91,390
Koncernbidrag lämnade - - -167,011 -89,462
Resultat före skatt 17,432 74,542 18,027 17,364
Skatt på årets resultat -13,931 -20,107 105 169
Årets resultat 3,501 54,435 18,132 17,533

Hyresintäkter

FÖRDELNING HYRESVOLYM/SEGMENT
FÖRDELNING KONTRAKTERAD HYRA/KUND
FÖRDELNING HYRESVOLYM/DELMARKNAD
KONTRAKTERAD HYRA FÖRFALLOSTRUKTUR
Graph 1 b429c235584483db439715bef33f72ab27867c928e1554cc0a6aec20f7bea456

Balansräkning

KONCERNEN MODERBOLAGET
Belopp i Tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 7,676,140 6,435,778 - -
Pågående projekt 125,771 198,043 - -
Inventarier och installationer 8,319 6,580 4,741 4,416
7,810,230 6,640,401 4,741 4,416
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag - - 3,076,078 2,906,592
Uppskjuten skattefordran - - 1,742 1,637
Andra långfristiga fordringar 4,784 4,784 4,784 4,784
4,784 4,784 3,082,604 2,913,013
Summa anläggningstillgångar 7,815,014 6,645,185 3,087,345 2,917,429
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1,683 2,697 - -
Fordringar hos koncernföretag - - 3,010,022 2,447,218
Skattefordringar 16,267 6,646 11,385 11,765
Övriga fordringar 9,523 5,538 1,262 1,070
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60,340 36,493 5,887 4,345
87,813 51,374 3,028,556 2,464,398
Kassa och bank 232,297 252,749 654,348 306,473
Summa omsättningstillgångar 320,110 304,123 3,682,904 2,770,871
SUMMA TILLGÅNGAR 8,135,124 6,949,308 6,770,249 5,688,300
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 4,000 4,000 4,000 4,000
Annat eget kapital inklusive årets resultat 3,733,980 3,734,480 - -
Reservfond - - 800 800
3,737,980 3,738,480 4,800 4,800
Fritt eget kapital
Balanserad vinst - - 3,884,114 3,870,582
Årets resultat - - 18,132 17,533
- - 3,902,246 3,888,115
3,737,980 3,738,480 3,907,046 3,892,915
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder - - 40,267 45,487
- - 40,267 45,487
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
Avsättningar för uppskjuten skatt 190,779 181,282 - -
Övriga avsättningar 4,784 4,784 4,784 4,784
195,563 186,066 4,784 4,784
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1,748,000 1,685,500 - -
1,748,000 1,685,500 - -
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2,238,500 1,128,000 1,550,000 1,050,000
Leverantörsskulder 47,421 42,663 3,843 2,448
Skulder till koncernföretag - - 1,231,409 677,532
Övriga skulder 1,618 1,320 2,813 2,500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 166,042 167,279 30,087 12,634
2,453,581 1,339,262 2,818,152 1,745,114
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8,135,124 6,949,308 6,770,249 5,688,300

Nyckeltal

NYCKELTAL
2021 2020 2019 2018 2017
FASTIGHETSRELATERADE
Uthyrbar area, kvm 191,600 175,500 174,900 184,300 243,500
Marknadsvärde, Mkr 18,864 15,433 14,794 14,189 12,430
Nettoinvesteringar, Mkr 1,488 222 -488 458 -233
Bokfört värde, Mkr 7,810 6,640 6,642 7,110 6,273
Hyresintäkter, Mkr 572 564 594 595 562
Driftnetto, Mkr 387 374 402 430 415
Uthyrningsgrad, ekonomisk, % 97 94 95 95 99
Överskottsgrad, % 68 66 68 72 74
Genomsnittligt avkastningskrav, % 3.4 3.6 3.7 3.8 4.1
FINANSRELATERADE
Genomsnittlig ränta, % 1.8 2.1 1.9 2.2 2.5
Räntebindningstid, år 2.2 3.2 3.3 3.3 3.3
Räntetäckningsgrad, ggr 4.9 6 4.1 4.3 3.9
Kapitalbindingstid, år 2.5 2.4 2.7 2.8 2
Ej säkerställd skuld, % 39 37 44 33 0
Soliditet, % 46 54 54 46 43
Justerad soliditet, % 74 77 76 69 68
Belåningsgrad/marknadsvärde, % 21 18 19 26 26
DEFINITIONER
Fastighetsrelaterade nyckeltal

Direktavkastning
Driftnetto i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde.

Driftnetto
Hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och hyresgästanpassningar.

Hyresintäkter
Debiterade hyror och hyrestillägg minus hyresrabatter.

Uthyrningsgrad
Bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i förhållande till hyresvärde.

Överskottsgrad
Driftnetto i förhållande till hyresintäkter.

Finansiella nyckeltal

Belåningsgrad
Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bedömda marknadsvärde vid perioden slut.

Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultatet i förhållande till räntekostnader.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Soliditet, justerad
Redovisat eget kapital, plus övervärdet på fastigheterna (bedömt marknadsvärde minus bokfört värde) reducerat med uppskjuten skatt på 21,4%, i förhållande till balansomslutning.