Axfast

Axfast årsrapport 2022: Platsterapi

Medium axfast arsredovisning 2022axfast vd 2022

2022 – Förädling
i förödelsens tid

Att förädla utan att förvanska, förnya utan att förstöra, det är svårt när man verkar i en stad som har snart 800 år på nacken och som varit förskonad från krig och förödelse under så lång tid att vi – tills nu – har glömt vad sådant gör med bebyggda platser. I skuggan av ett annus horribilis i Europa och världen vill vi lyfta fram en plats som sett svåra tider komma och gå och hela tiden anpassat sig efter nya förutsättningar. Det är också en plats som varit och fortfarande är viktig för demokratin, vilken vi nu påmints om är långt ifrån självklar.

Axfast vill i denna årsrapport berätta historien om kvarteret Jakob Mindre. En plats i hjärtat av Stockholm som flera gånger har skiftat skepnad och där vi försökt att dra vårt strå till stacken genom den pågående utvecklingen av både våra hus och de angränsande torgen. Vi har velat ge den bra förutsättningar för en ny tid, men också låta platsen hämta näring från sina djupa rötter i historien.

MARKNADSVÄRDE 19,3 MDR KR
TOTALAVKASTNING 3,8 %
NETTOUTHYRNING 22 MKR
PROJEKTINVESTERINGAR 217 MKR
BELÅNINGSGRAD 20 %
UTHYRNINGSGRAD 97 %

Förutom de geopolitiska problem som under året har eskalerat börjar vi också se avtrycken i realekonomin, med hög inflation och stigande räntor och priser, inte minst på energi och byggmaterial. Det är utmaningar som definitivt påverkar vår verksamhet, men vi har i kontrast till detta haft ett bra år på intäktssidan där hyrorna har hållit ihop väl och vi går ur året med en stark nettouthyrning och en uthyrningsgrad på 97,4 procent. Förvaltningsmässigt gör vi vårt bästa år någonsin med ett resultat om 368 mkr och ett driftnetto om 514 mkr. Vi har också fortsatt att arbeta nära våra hyresgäster för att förstå deras ändrade behov. Det har lett till omflyttningar inom vårt bestånd och förtida förlängningar, vilket ger oss en mer förutsägbar intäktssida i en tid som vi tror blir utmanande även för vår bransch.

Trots de förändrade förutsättningarna har våra fastigheter ökat något i värde under året och summerade vid årsskiftet till 19,3 mdr kr. Till del beror detta på att indexerade hyror delvis har kompenserat för stigande avkastningskrav, men också på minskad vakans och bra nivåer på nytecknade och förlängda avtal. Stigande avkastningskrav på grund av förändrat ränteläge har vi inget inflytande över, men i årsrapportens anda kan vi påverka avkastningskraven genom platsutveckling; att göra våra platser mer attraktiva för framtiden. Som långsiktiga opportunister kan justeringar i avkastningskraven och tuffare finansieringsmarknad för många aktörer också leda till möjligheter som bara dyker upp under sådana omständigheter.

För att våga göra investeringar i utmanande tider behövs kloka och kompetenta medarbetare, liksom en styrelse och ägare med erfarenhet och mod. Jag är glad att vi är bestyckade med allt detta. Ett resultat är att vi efter årets slut genomförde ett förvärv av Skotten 6 i korsningen Kungsgatan – Drottninggatan i centrala Stockholm. Vi ser fram emot att få utveckla huset och platsen vidare.

Under 2023 hoppas vi hitta fler platser som behöver vår hjälp, vårda de vi har och de företag och människor som verkar i husen. Vi kommer också att slutföra utvecklingen av Jakob Mindre samtidigt som vi fortsätter arbetet med att utveckla platserna kring kvarteret.

I samband med vårt arbete är det en ynnest att få lära sig nya saker om platserna vi verkar på. Lite av det vill vi dela med oss av i denna årsrapport.

Trevlig läsning!

Johan Berfenstam, VD Axfast