Axfast

Axfast årsrapport 2022: Platsterapi

Året i korthet

Marknadsvärde 19,3 miljarder (18,9) Totalavkastning 3,8% (14,4) Hyresintäkter 704 Mkr (572) nettouthyrning 22 Mkr (61) Projektinvesteringar 217 Mkr (355) Fastighetsförsäljningar 0 Mkr (0) Fastighetsförvärv 0 Mkr (1133) Belåningsgrad 20% (21) Uthyrningsgrad 97% (97) Uthyrbar yta 193 100 kvm (191 600) andel miljöcertifierade fastigheter 75% (65)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Axfast AB (publ) (556032-3379) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Företaget har sitt säte i Stockholm. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Axfast är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Bolaget investerar i kontors-, handels-, hotell- och logistikfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Fastighetsportföljen är idag koncentrerad till Stockholm, marknaden med starkast ekonomisk tillväxt i Sverige. Koncernen har ett starkt fokus på fastighetsutveckling, med en ständig process att utveckla bolagets fastighetsbestånd. Samtliga fastigheter ägs via dotterbolag. Förvaltningen sker i Axfast AB där all personal är anställd.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Bolaget ägs till 100 procent av Axfast Holding AB som i sin tur ägs till 95 procent av Antonia Ax:son Johnson och till 5 procent av Göran Ennerfelt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

År 2022 har varit ett rekordår för Axfast som levererat den högsta omsättningen och det högsta driftnettot i bolagets historia, mycket tack vare genomförda projekt och en mycket stark hyresmarknad.

I början av året tillträdde Grant Thornton sina ytor i den tidigare projektfastigheten Boken 6, vilket inneburit att fastigheten varit fullt uthyrd från årsskiftet.

Hyresavtal har tecknats med Gjensidige avseende delar av de projektytor på fastigheten Torgvågen 7 som konverterats från butikslokaler till andra användningsområden. Gjensidige tillträder sina kontorslokaler i juli 2023 vilket innebär att fastigheten då kommer vara fullt uthyrd.

Under året har ombyggnationsprojektet på fastigheten Jakob Mindre 11 löpt på och projektet beräknas färdigställas under våren 2023. Projektet omfattar cirka 8 600 kvadratmeter fördelat på kontors- och restaurangytor. Samtliga kontorsytor är uthyrda till The Boston Consulting Group som kommer tillträda under 2023.

Hyresavtal har tecknats med Storex avseende knappt 8 500 kvadratmeter i fastigheten Jordbromalm 4:8. Storex, som sedan tidigare hyr cirka 5 700 kvadratmeter i fastigheten, tillträder ytorna under 2024.

Nyuthyrningarna för året uppgick till knappt 16 000 kvadratmeter och till en hyra om 62 Mkr. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 22 Mkr. Som ett resultat av årets nyuthyrningar har den kontrakterade uthyrningsgraden i beståndet ökat från 96,6 till 97,4 procent. Under året har det även genomförts omförhandlingar av en hyresvolym om 84 Mkr till en hyresökning om 13,1 procent.

I augusti bekräftades bolagets kreditrating från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating. Bolaget erhöll kreditbetyget BBB med stabila utsikter. Det publika ratingbetyget ger bättre tillgång till upplåning från kapitalmarknaden till konkurrenskraftigare villkor och bidrar därmed till en ökad diversifiering och riskspridning. Per 2022-12-31 äger Axfast AB 20 fastigheter via dotterbolag. Marknadsvärdet på fastigheterna har bedömts uppgå till 19 318 Mkr (18 864 Mkr). Fastigheterna har värderats externt av CBRE eller Cushman & Wakefield och värdeförändring under året uppgår till 1,3 procent (12,0 procent).

RESULTAT

Hyresintäkterna uppgick under 2022 till 704 Mkr (572). I ett mellan åren jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 19 procent, från 548 Mkr 2021 till 653 Mkr 2022, vilket främst är en följd av att tidigare projektytor varit fullt uthyrda från årsskiftet. Den kontrakterade uthyrningsgraden i beståndet uppgår vid årets slut till 97,4 procent (96,6).

Axfast redovisar ett driftnetto på 514 Mkr (409), vilket motsvarar en driftnettoökning med 25 procent jämfört med 2021. Det ökade driftnettot förklaras delvis av förvärvet av Lysbomben 5 som genomfördes i juni 2021. För ett mellan åren jämförbart bestånd ökar driftnettot med 22 procent, från 391 Mkr 2021 till 476 Mkr 2022. Bolaget redovisar en överskottsgrad om 73,0 procent (71,5). Fastighetsportföljens orealiserade värdeförändring uppgick till 238 Mkr (1 998), vilket förklaras av ökade driftnetton som delvis motverkas av höjda bedömda avkastningskrav. För koncernens räntederivat uppgick den orealiserade värdeförändringen till 175 Mkr (73) som ett resultat av att räntor på längre löptider har stigit under perioden.

Investeringar Under året har inga förvärv genomförts. Koncernens investeringar i befintliga fastigheter i form av ombyggnad uppgick till 217 Mkr (355 Mkr).

Finansiell ställning Årets kassaflöde uppgick till -14 Mkr (-20 Mkr). Likvida medel uppgick per den 31 december till 218 Mkr (232). Koncernens externa räntebärande upplåning uppgick till 3 827 Mkr (3 987). Det synliga egna kapitalet i koncernen uppgick till 13 263 Mkr (12 642). Bolagets soliditet uppgick till 65 procent (63).

Moderbolaget Moderföretagets verksamhet omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av koncernens fastigheter. Redovisad nettoomsättning utgjorde 34 Mkr (35). Moderbolaget finansieras genom förvaltningsarvoden från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9 Mkr (-9). Moderföretagets egna kapital per 31 december 2022 uppgick till 3 966 Mkr (3 907). Antalet anställda vid årets slut var 14 (12).

FRAMTIDA UTVECKLING

Axfast koncernens fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, en region med stark ekonomisk tillväxt. Det långsiktiga målet är en balanserad fastighetsportfölj inom segmenten kontor, handel, hotell och logistik.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Axfasts risker kan i huvudsak delas upp i två kategorier, affärsmässiga och finansiella risker.

De affärsmässiga riskerna är en naturlig del av bolagets verksamhet och utgörs av risker för förlorade hyresintäkter, ökade vakanser samt värdeförändringar i fastighetsbeståndet. För att reducera affärsrisken har bolaget valt att koncentrera fastighetsbeståndet till Stockholm, en region med stark ekonomisk tillväxt. Fastigheterna ligger i utvalda lägen, med en stabil och differentierad hyresgäststruktur och en välfördelad förfallostruktur avseende hyresstocken. En förändring av hyresintäkterna med 1 procent per 1 januari skulle påverka 2023 års resultat före skatt med 8 Mkr.

Finansiella risker är de risker som bolaget är exponerat mot genom skuldportföljen. Bolaget strävar efter en låg finansiell risk och belåningen är i jämförelse med branschen i övrigt låg. Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 65 procent (63). Räntekostnaderna utgör en av de större kostnadsposterna för Axfast och förutsättningarna på räntemarknaden kan förändras snabbt. Vid hantering av ränterisken tas alltid hänsyn till hur känslig bolagets balans- och resultaträkning är för ränteförändringar. Finansiering läggs i första hand upp med kort bindningstid och ränterisken hanteras sedan med hjälp av derivat. Bolagets genomsnittliga räntebindningstid uppgick vid årsskiftet till 4,0 år (2,2).

Bolagets fastigheter redovisas till verkligt värde. Förvaltningsfastigheterna värderas vid varje kvartalsskifte där värderingarna vid varje hel- och halvårsskifte utförs av Cushman & Wakefield Sweden AB och CBRE Sweden AB och vid resterande tillfällen genomförs internvärderingar av Axfast.

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet påverkas i hög grad av hur Axfast lyckas utveckla och förädla fastighetsbeståndet samt kund- och avtalsstrukturen. Fastighetsvärdenas utveckling påverkas av förändringar i ränteläget, den allmänna konjukturutvecklingen, förväntningar på hyrestillväxt, den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, möjligheten till lånefinansiering samt avkastningskravens utveckling. Vid årets utgång uppgick fastigheternas värde till 19 318 Mkr.

HÅLLBARHET

För Axfast är det av stor vikt att kunna erbjuda kunder och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. Vi vill skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring. För att uppnå detta genomför bolaget ett arbete med att miljöinventera samtliga fastigheter. Under året har ytterligare två fastigheter miljöcertifierats. Vid utgången av 2022 är 75 procent av bolagets fastigheter miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:


Balanserad vinst 3 898 247
Årets resultat 62 953
Summa 3 961 200
Disponeras så att:
Till aktieägare utdelas (100 kronor per aktie) 4 000
I ny räkning överföres 3 957 200
Summa 3 961 200

Nyckeltal

Nyckeltal 2022 2021 2020 2019 2018
Fastighetsrelaterade nyckeltal
Andel miljöcertfifierade fastigheter, antal, % 75 65 32 11 0
Andel miljöcertfifierade fastigheter, värde, % 70 66 34 7 0
Direktavkastning, % 2.5 2.2 2.5 2.9 3.1
Driftnetto, Mkr 514 409 374 402 430
Förvaltningsresultat, Mkr * 368 283 - - -
Genomsnittlig återstående kontraktstid, år * 5.8 6.2 5.1 - -
Genomsnittligt direktavkastningskrav, % 3.6 3.4 3.6 3.7 3.8
Intäkter, Mkr 704 572 564 594 595
Kontrakterad uthyrningsgrad, % 97 97 94 95 95
Kontrakterad årshyra, Mkr 812 742 612 626 605
Marknadsvärde, Mkr 19 318 18 864 15 433 14 794 14 189
Momentan uthyrningsgrad, % * 92 86 - - -
Nettouthyrning, Mkr * 22 61 - - -
Överskottsgrad, % 73 72 66 68 72
Finansiella nyckeltal
Balansomslutning, Mkr 20 498 19 967 6 949 6 885 7 521
Belåningsgrad, % 20 21 18 19 26
Eget Kapital, Mkr 13 263 12 642 3 738 3 687 3 428
Enterprise value 15 710 15 110 12 872 12 232 10 889
Genomsnittlig eget kapital 12 952 11 709 3 713 3 558 3 128
Genomsnittlig ränta exkl löftesprovision, % 3.1 1.7 1.9 1.8 2.1
Genomsnittlig ränta inkl löftesprovision, % 3.2 1.8 2.1 1.9 2.2
Kapitalbindningstid, år 3 2.5 2.4 2.7 2.7
Nettoskuld, Mkr 3 608 3 754 2 561 2 562 3 300
Resultat efter finansiella poster 368 283 75 280 626
Räntebindningstid, år 4 2.2 3.2 3.3 3.3
Räntetäckningsgrad, ggr 4.7 4.9 6 4.1 4.3
Soliditet, % 65 63 54 54 46
DEFINITIONER
Fastighetsrelaterade nyckeltal

Direktavkastning
Driftnetto i förhållande till fastigheternas bedömda marknadsvärde.

Driftnetto
Hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och hyresgästanpassningar.

Hyresintäkter
Debiterade hyror och hyrestillägg minus hyresrabatter.

Uthyrningsgrad
Bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i förhållande till hyresvärde.

Överskottsgrad
Driftnetto i förhållande till hyresintäkter.

Finansiella nyckeltal

Belåningsgrad
Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bedömda marknadsvärde vid perioden slut.

Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultatet i förhållande till räntekostnader.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Soliditet, justerad
Redovisat eget kapital, plus övervärdet på fastigheterna (bedömt marknadsvärde minus bokfört värde) reducerat med uppskjuten skatt på 21,4%, i förhållande till balansomslutning.

Resultaträkning

KONCERNEN
Belopp i tkr 2022 2021
Hyresintäkter 703 404 571 947
Övriga intäkter 686 531
Driftskostnader -56 616 -54 525
Underhållskostnader -19 983 -16 010
Fastighetsskatt -78 656 -56 563
Fastighetsadministration -35 200 -36 052
Driftnetto 513 635 409 328
Avskrivningar -961 -613
Resultat efter avskrivningar 512 674 408 715
Centrala administrationskostnader -22 476 -30 516
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäckter 943 7
Finansiella kostnader -99 598 -72 731
Räntekostnad leasingskuld -23 801 -22 691
Finansnetto -122 456 95 415
Förvaltningsresultat 367 742 282 784
Värdeförändringar
Fastigheter 238 042 1 997 558
Räntederivat 174 602 73 206
Resultat före skatt 780 386 2 353 548
Skatt på årets resultat -155 714 -484 538
Årets resultat 624 672 1 869 010
Årets totalresultat är i sin helhet hänförlig till moderföretagets aktieägare.
Övrigt totalresultat 0 0
Övrigt totalresultat för året, efter skatt 0 0
Årets totalresultat 624 672 1 869 010

Balansräkning

KONCERNEN
Belopp i tkr 2022 2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 19 318 000 18 864 000
Materiella anläggningstillgångar 8933 8 319
Nyttjanderättstillgångar 778 935 778 935
Derivatinstrument 98 839 9 256
Summa anläggningstillgångar 20 204 707 19 660 510
Kundfodringar 0 1 683
Skattefordringar 0 16 267
Derivatinstrument 421 0
Övriga fordringar 10 329 9 523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäckter 64 437 46 439
Likvida medel 218 347 232 297
Summa omsättningstillgångar 293 534 306 209
SUMMA TILLGÅNGAR 20 498 241 19 966 719
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 4,000 4 000
Reserver 800 800
Balanserad vinst 13 257 866 12 637 185
Summa eget kapital 13 262 666 12 641 985
Skulder till kreditinstitutet 1 727 703 1 740 625
Uppskjuten skatteskuld 2 394 506 2 265 727
Derivatinstrument 7 794 92 392
Långfristiga leasingsskulder 749 183 749 183
Summa långfristiga skulder 4 879 186 4 847 927
Skulder till kreditinstitut 2 089 533 2 237 924
Leverantörsskulder 40 923 47 421
Aktuella skatteskulder 19 585 0
Kortfristiga leasingskulder 23 802 23 802
Övriga kortfristiga skulder 8 095 1 618
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 174 451 166 042
Summa kortfristiga skulder 2 356 389 2 476 807
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 498 241 19 966 719

Kassaflödesanalys

KONCERNEN
Belopp i tkr 2022 2021
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 780 386 2 353 548
Justering för skillnader mellan resultat före skatt och nettokassaflöde -411 683 -2 070 244
Betalda skatter 8 923 -16 198
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
377 626 267 106
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändringar av rörelsefordringar -18 431 365 985
Förändringar av rörelseskulder 8 388 -21 983
Kassaflöde från den löpande verksamheten 367 583 611 108
Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter 0 -911 240
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -217 533 -354 720
Kassaflöde från investeringsverksamheten -217 533 -1 265 960
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 720 000 1 251 000
Amortering av lån -880 000 -612 600
Amortering av leasingskuld
Utbetald utdelning -4 000 -4 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -164 000 634 400
Årets kassaflöde -13 950 -20 452
Likvida medel vid årets början 232 297 252 749
Årets kassaflöde -13 950 -20 452
Likvida medel vid årets slut 218 347 232 297
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDE
Betalda och erhållna räntor
Erhållen ränta 943 7
Erlagd ränta -99 106 -71 158
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar av tillgångar 961 613
Värdeförändring fastigheter -238 042 -1 997 651
Värdeförändring räntederivat -174 602 -73 206
Totala justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -411 683 -2 070 244

Hyresintäkter

FÖRDELNING HYRESVOLYM/SEGMENT
FÖRDELNING KONTRAKTERAD HYRA/KUND
FÖRDELNING HYRESVOLYM/DELMARKNAD
KONTRAKTERAD HYRA FÖRFALLOSTRUKTUR

Marknadsvärde

FÖRDELNING MARKNADSVÄRDE/SEGMENT
UTVECKLING MARKNADSVÄRDE

Finansiella nyckeltal

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)
BELÅNINGSGRAD (%)
RÄNTEBINDNINGSTID (ÅR)
KAPITALBINDNINGSTID (ÅR)