Axfast

Sporren 16

Fastighetsinformation

Fastighet Sporren 16 Byggår 1961 Adress Sergelgatan 1, Mäster Samuelsgatan 47 Kommun Stockholm AREA Lager: 1 426 kvm
Butiker: 4 988 kvm
Garage/parkering: 1 307 kvm
Kontor: 5 790 kvm

Fastighetsbeskrivning

Kontors- och butiksfastighet mitt i Stockholm city. Fastigheten uppfördes 1961 som en del av den s.k. Norrmalmsregleringen och var ett av de första husen som uppfördes intill det då ännu inte byggda Sergels torg.

2005 utfördes en totalrenovering av kontorsvåningarna. Värme-, ventilations- och kylsystemen i fastigheten byttes ut och den översta våningen byggdes ut. Resultatet blev effektiva och flexibla kontorslösningar i absolut toppskick.

Kulturhistorisk klassning: Grön

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rättsligt grund för kamerabevakning i fastigheten Sporren 16
Ägaren av fastigheten har innan kamerabevakningen inletts gjort en intresseavvägning mellan å ena sidan fastighetsägarens eget behov av kamerabevakningen mot å andra sidan det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren har vid denna intresseavvägning beaktat att kamerabevakningen sker i syfte att beivra brott som förekommer på fastighetsägarens fastighet.
Fastighetsägaren har ett berättigat intresse att förhindra, förebygga och utreda eventuella brott och att öka säkerheten för hyresgästerna på fastigheten. Fastighetsägare bedömer att detta intresse och behov av kamerabevakning väger tyngre än det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen medför. Fastighetsägaren anser därför att rättslig grund för kamerabevakning i den aktuella fastigheten föreligger.