Axfast

kv. dragarbrunn, uppsala

Förslagets utgångspunkt är Uppsalas karaktär av en stad i kontinuerlig utveckling, historia, utbildning, forskning skapar en framåtblickande kontext för ett nytt och samtida tillskott vid Stortorget, en av stadens mest centrala platser.

Bakgrunden är att det befintliga huset är i behov av en genomgripande renovering samtidigt som den befintliga betongfasaden visat sig vara i så dåligt skick att den inte längre är möjlig att restaurera. Alternativen är då att antingen riva den helt för att sedan bygga upp en kopia, eller att i samband med den planerade tillbyggnaden vid Dragarbrunnsgatan, omgestalta byggnaden till en ny fungerande helhet.

Projektet är även del av Uppsalas pågående aktivering av centrum, projekt Vision Dragarbrunn. Byggnadens volym är oförändrad och följer gällande detaljplan.

Nya Åhlénshuset

Uppsalas stadsmässighet och skala inspirerar till en distinkt byggnad med tydlig identitet.
Målsättningen är en gestaltning som ger lång uthållighet, ett byggnadskoncept som tillåter anpassning till olika programfunktioner och som kan möta de krav som omgivande stadsrum ställer. Ett flertal nya entrélägen etablerar fler kopplingar och vägar genom kvarteret.

Med en organisk planform ges inom förslaget möjlighet att möta de olika situationer som finns längs gatorna. Varuhusets och butikernas olika entréer får ett självklart samband med en sammanhållen exteriör gestaltning, samtidigt som en hög grad av generalitet låter insidan formas och ge avtryck i exteriören. Mjukt insvängda fasaddelar längs gatan skapar skärmtak och gör entré- och butikslägen tydligt avläsbara och lättöverskådliga. De kurvade fasadlinjerna leder blicken vidare och inbjuder till rörelse även runt byggnaden.